Statuten

Op deze pagina vind je de Statuten (regelgeving en gedragsregels). Lees deze alsjeblieft goed door, de Statuten bevatten belangrijke informatie!

Algemene informatie

Het Instituut voor Energetisch Therapeut hanteert een duidelijk afgebakende regelgeving. Tevens bevatten de statuten een aantal gedragsnormen. Deze statuten bieden duidelijkheid en transparantie naar de studenten en bepalen hoe zowel de student als het Instituut voor Energetisch Therapeut zich correct dienen op te stellen.

Regelgeving

  • Ondanks het momenteel heersende coronavirus, kan je je voor het lesjaar 2021-2022 gewoon inschrijven voor de module(s) Energetisch Lichaamswerk – Magnetiseren en/of Hypnotherapie en Regressie.
  • De lessen voor het lesseizoen 2021 starten vanaf 7 augustus 2021 en eindigen 18 december 2021. Tijdens de herfstvakantie wordt gewoon les gegeven.
  • De facturen worden pas in juli verstuurd, omdat er dan meer inzicht is het verloop van dit virus en de mogelijkheden om les te kunnen geven. Gelieve je betalingen pas vanaf 1 juli te voldoen.
  • Kunnen de lessen in augustus onverhoopt niet plaatsvinden doordat de regelgeving van het kabinet rondom het coronavirus dit onmogelijk maakt dan worden de betalingen die gedaan zijn voor het volgen van een opleiding bij het Instituut voor Energetisch Therapeut teruggestort op je bankrekening. Vanaf augustus 2021 kan bij een uitbraak of besmetting van het coronavirus geen restitutie van het lesgeld meer gedaan worden. De verplichting om het volledige lesgeld te betalen blijft in dat geval bestaan.
  • Teneinde als student de opleidingen te kunnen volgen hanteert het Instituut een opleiding op minimaal Havo-niveau of een Mbo-opleiding met aanvullende of praktische ervaring.
  • De docent heeft de verplichting een volledig studiejaar af te ronden en kan zijn verbintenis met de studenten niet tussentijds beëindigen. Bij langdurige ziekte, of bij overlijden van de docent geldt deze bepaling niet.
  • Het lesmateriaal, de tentamens en examens dienen op papier uitgewerkt te zijn.
  • Bij kortdurende ziekte van de docent worden de lessen verschoven naar een andere dag. De student wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
  • Bij kortstondige ziekte van een student, kunnen de lessen ingehaald worden d.m.v. het opvragen van het huiswerk bij de medestudenten. Bij een langer ziekteverzuim wordt de student in de gelegenheid gesteld een volgend lesjaar de gemiste leerstof in te halen.
  • De opleidingen gaan mee met zijn tijd en worden derhalve regelmatig bijgesteld, teneinde aan de laatste ontwikkelingen op therapeutengebied te blijven voldoen.
  • Tijdens de opleiding worden oefengroepen samengesteld. Hiermee wordt bij één van de studenten thuis geoefend. Het bijwonen van deze oefengroepen behoort tot de verplichte studie-uren.
  • Gedurende de opleiding ga je een persoonlijk ontwikkelingstraject in. Hierbij kunnen oude (traumatische) ervaringen naar boven komen. Je zult deze ervaringen zoveel mogelijk verwerken en laten integreren met behulp van je medestudenten. Voorts kan je altijd een beroep doen op de docent. Wil je privé-sessies met de docent dan dien je hiervoor een afspraak te maken. Deze consulten worden volgens het tarief van de docent in rekening gebracht.
  • Na het afronden van een les doe je een tentamen. Dit tentamen bestaat uit een schriftelijke toetsing. Deze toetsing vindt tijdens de lessen plaats. Alle vragen die tijdens een tentamen of het eindexamen gesteld worden, zijn tijdens de lessen behandeld. De student maakt hiervan zelfstandig aantekeningen.
  • De docent neemt het eindexamen af. Het eindexamen bestaat uit een schriftelijke en mondelinge toetsing. Het schriftelijke gedeelte wordt in de les afgenomen. Voor het mondelinge gedeelte wordt een aparte afspraak gemaakt. De data voor het eindexamen worden, via een aankondiging, ruim van tevoren aan de student meegedeeld.
  • Tegen de beoordeling en de becijfering van tentamens en het eindexamen, kan niet in beroep worden gegaan. Wel heb je, in twijfelgevallen, de mogelijkheid samen met de docent, een toets of een tentamen in te zien en te bespreken. De toetsing van de tentamens en het eindexamen wordt door de docent becijferd, volgens van tevoren vastgestelde richtlijnen en criteria.
  • Afhankelijk van reeds gevolgde officieel erkende opleidingen, kan voor een aantal vakken (modules) een vrijstelling worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de student deze opleiding(en) bij het invullen van het inschrijfformulier aan te geven. Van de opleidingen waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd, dienen diploma’s en/of certificaten aangeleverd te worden.
  • Wel dient er voor de module(s) waarvoor de student een vrijstelling krijgt een mondeling examen afgelegd te worden om te toetsen of de student voldoende praktische en theoretische kennis om dit/deze vakgebied(en) op verantwoorde wijze uit te oefenen. De kosten per vrijstelling, voor het examen, de administratiekosten en afgifte van het certificaat, bedraagt  € 100,=
  • De directie van het Instituut zal dan bepalen of deze vrijstelling daadwerkelijk wordt gegeven.
  • Eventuele klachten, opmerkingen, als ook positieve kritiek en innoverende ideeën, kun je met de docent/directie bespreken, of op het evaluatieformulier invullen.
  • Inschrijving vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier en de vragenlijst. Hierna word je binnen twee weken uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Direct na inschrijving en na het intakegesprek dien je een bedrag van € 50,= over te maken (voor inschrijving- administratie- en toelatingskosten) op bankrekeningnummer NL 54 RABO 0379 9552 61 t.n.v. FMM den Ouden, onder vermelding van: Praktijk voor Healing en Bewustwording, adres: Boekweitland 4, 3764 ZL Soest.
  • De kosten voor 2 modules bedragen: € 1990,=. De kosten voor 1 losse module bedraagt € 995,=. Dit is inclusief 21 % btw en het examengeld.
  • Vóór aanvang van de opleiding – uiterlijk per 1 augustus – of bij inschrijving, dient een betaling van € 1990, = (2 modules), of € 995,= (1 module) gedaan te worden. Je krijgt hiervan per mail een nota toegestuurd. Tevens bestaat de mogelijkheid – vóór 1 augustus – een aanbetaling van € 1390, = (2 modules), of € 545,= (1 module) te doen en de rest van het lesgeld in 3 maandelijkse termijnen van elk € 200, = (2 modules), of € 150,= (1 module) te voldoen, in de maanden september, oktober en november van het lopende lesjaar. In het laatste geval dien je een machtiging voor automatische betaling af te geven.
  • Alle betalingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer: NL 54 RABO 0379 9552 61
  • Vermeld bij elke betaling het factuurnummer!!
  • Na definitieve inschrijving en aanbetaling, of algehele betaling van de lesgelden kunnen de gestorte bedragen, met uitzondering van dringende redenen en uitsluitend in overleg met de directie en diens goedkeuring, niet teruggevorderd worden.
  • Na inschrijving, door middel van het inschrijfformulier en na 14 dagen bedenktijd, is je inschrijving definitief en heb je een betalingsverplichting van het volledige lesgeld, voor de opleiding of de modules waarvoor je je ingeschreven hebt. Zijn er onverhoopt dringende oorzaken, of medische gronden waarom je niet mee zou kunnen doen aan de opleiding of de module(es) waarvoor je je ingeschreven hebt dan kan in overleg met de directie van het Instituut besloten worden tot algehele of gedeeltelijke kwijtschelding van je betalingsverplichting. Bij medische gronden dien je altijd een verklaring van een huisarts of specialist aan te leveren. In gevallen van coronaklachten worden geen lesgelden kwijtgescholden of teruggestort.
  • Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de studenten, is restitutie van lesgelden niet mogelijk.
  • Bij niet tijdige betaling van de lesgelden, worden 10 procent administratiekosten in rekening gebracht. Wordt in het geheel niet aan de betalingsverplichtingen voldaan, dan wordt de vordering terstond aan een incassobureau overgedragen.
  • Uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding krijgt de student bericht over het al of niet doorgaan van de opleiding. Gaat de opleiding door omstandigheden niet door dan worden de reeds betaalde lesgelden zo spoedig mogelijk teruggestort op de rekening van de student.
  • Toelating van de student geschiedt in volgorde van aanmelding.
  • Tijdens het volgen van de opleiding, of een module, mag de student niet meer dan 20 procent van de lessen missen. Gemiste lessen dienen te worden ingehaald bij een medestudent.
  • Tijdens de lessen krijg je huiswerkopdrachten. Dit huiswerk dien je ruim voor de volgende les aan de docent te mailen. Niet op tijd ingeleverde huiswerkopdrachten worden – behoudens een dringende reden – met een onvoldoende becijferd.
  • Gemiste tentamens dienen – behoudens een dringende reden – ruim voor de volgende les ingehaald/ingeleverd te worden.
  • Aan de opleiding kunnen niet meer dan vijfentwintig studenten (bij Covid-19: 18 studenten) deelnemen (dit ter garantie van de kwaliteit van de opleiding en het waarborgen van een goede persoonlijke aandacht jegens de student).
  • Direct na afloop van elke module en/of na het afronden van de  opleiding wordt de student gevraagd een beoordeling af te geven op de website van het KTNO (de accreditatiecommissie). Aanmelden is gratis, een beoordeling afgeven is een verplicht onderdeel van je studie, teneinde de kwaliteit van het gevolgde onderwijs bij het Instituut voor Energetisch Therapeut te waarborgen.
  • De student wordt geacht van onbesproken gedrag te zijn en geen strafblad te hebben.
  • De student mag bij aanvang van de opleiding niet onderworpen zijn aan psychiatrische verpleging, geen psychische stoornissen hebben in de zin van borderline, schizofrenie, MPS (meerdere persoonlijkheidsstoornis), psychotisch gedrag vertonen, drugs (zowel softdrugs als harddrugs) of overmatig veel alcohol gebruiken. Blijkt achteraf en tijdens de opleiding dat het bovenstaande van toepassing is, dan volgt onmiddellijke schorsing van de student. Bij medicijngebruik zoals antidepressiva of antipsychotica zal de directie beslissen over het al of niet toelaten van de student.
  • Minimaal één maand voor de aanvang van de opleiding krijg je je lesrooster en de literatuurlijst uitgereikt.
  • Het Instituut voor Energetisch Therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die d.m.v. het inschrijfformulier of de persoonlijke informatie die voor tijdens of na de lessen door de studenten gegeven wordt.
  • Het Instituut voor Energetisch Therapeut handelt conform de regels van een Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van kracht is geworden. De studenten krijgen deze privacyverklaring vóór aanvang van de opleiding/module ter invulling toegestuurd. De student dient deze privacyverklaring te ondertekenen en kan hierin aangeven welke gegevens wel en niet gedeeld worden met medestudenten en welke gegevens binnen het kader van de opleiding gebruikt worden en hoe met deze gegevens om wordt gegaan.
  • De student verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle vertrouwelijke informatie die hem/haar toekomt van een medestudent.
  • Beëindiging van de opleiding en schorsing van een student kan in uiterste gevallen geschieden wanneer de betreffende student handelt in strijd met de Statuten, Regelgeving en Gedragsnormen. De directie zal in dit geval gerechtigd zijn, na een schriftelijke waarschuwing, hierover een bindende beslissing te nemen.
  • Tijdens de lesuren mogen geen alcoholische consumpties worden genuttigd.
  • Van de docent(en) zowel als de studenten wordt verwacht dat deze zich onderling correct opstellen en hun best doen de lessen zo aangenaam mogelijk en ordelijk doen verlopen. Wederzijdse ondersteuning en begrip zijn hierbij een eerste vereiste.
  • Roken mag alleen buiten het gebouw en gedurende de pauzes.
  • Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding van € 0,25 per kopje gevraagd. De studenten houden hun verbruik zelf op een turflijst bij. Aan het eind van het lesjaar worden de consumpties afgerekend..
  • Voor enige schade ontstaan tijdens of na de lessen en alles wat hieruit voort kan vloeien, zijn het Instituut voor Energetisch Therapeut en de docent niet aansprakelijk.
  • Veranderingen in de Statuten worden altijd schriftelijk en binnen één maand voor de definitieve wijziging aan de studenten medegedeeld.

 

Gedragsnormen voor het vak therapeut 

De informatie die de cliënt verstrekt is ten allen tijde vertrouwelijk. De therapeut verplicht zich dan ook tot geheimhouding.
De therapeut zal zich strikt onthouden van een seksuele relatie met de cliënt.
De therapeut kan de cliënt melden zijn uiterste best voor hem/haar te gaan doen, maar doet geen belofte dat hij de cliënt kan genezen of beter kan maken.
Indien de therapeut vermoedt dat de cliënt een ernstige ziekte heeft, of een ernstige psychische stoornis heeft, ligt bij hem de verplichting om deze cliënt door te verwijzen naar een reguliere arts of psychiater
De therapeut stelt zich professioneel op en kleedt zich correct.
Het verstrekken van gegevens aan andere therapeuten geschiedt enkel door schriftelijke toestemming van de cliënt.
De therapeut zal zijn uiterste best doen de cliënt zo doelmatig mogelijk te behandelen.
Het uitgangspunt voor iedere verantwoord werkende therapeut is respect te tonen voor de cliënt. Hierbij is het uiteraard noodzakelijk dat de therapeut zelf goed in balans is en zijn/haar (oude) problematiek opgeruimd heeft.
Het welslagen van de therapie is mede afhankelijk van de motivatie en de wil van de cliënt om oplossend te werken aan zijn/haar problematiek. Bemerk je dat een cliënt echt niet wil, beëindig de therapie dan en vertel waarom je dit doet. Let echter wel goed op: bijna elke cliënt vertoont in een bepaalde fase van de therapie weerstanden. In dat geval is het de taak van de therapeut om die weerstanden op te ruimen.
De therapeut toont inlevingsvermogen en betrokkenheid naar de cliënt.
De therapeut past terdege op voor de beheersing van zijn eigen emotionele gevoelens. Empathie is goed, meehuilen met de cliënt niet.
De therapeut onthoudt zich van het vertellen van zijn/haar eigen traumatische ervaringen of verhalen uit het eigen privéleven.
De therapeut zal zich tijdens de therapie richten op de hulpvraag van de cliënt en deze niet onnodig lang blijven behandelen.
De therapeut is niet gerechtigd een medische diagnose te stellen en laat dit over aan artsen, specialisten en psychiaters.
De therapeut beperkt zich tot behandelingen en uitspraken die binnen zijn beroepsgebied en werkervaring liggen.
De therapeut streeft ernaar een goede samenwerking te creëren met andere hulpverleners, therapeuten, artsen, specialisten en overige disciplines in de maatschappelijke dienstverlening.
De therapeut zal zich ten allen tijde onpartijdig en objectief naar de cliënt proberen op te stellen.
De therapeut oordeelt niet over het gedrag, de achtergrond, de cultuur of de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt.
De therapeut oordeelt niet over de kwaliteiten van collega’s, ten overstaan van de cliënt.
De cliënt behoudt altijd het recht op beëindiging van de therapie.
Indien de therapeut het gevoel heeft de cliënt niet adequaat te kunnen helpen, of op persoonlijke gronden ernstig in conflict raakt met zijn eigen normen en waarden, niet langer in staat is een cliënt therapie te geven kan en mag de therapeut de therapie beëindigen. De therapeut meldt in dit geval aan de cliënt wat die gronden zijn en verwijst de cliënt, wanneer de cliënt dit wil naar een andere therapeut of therapievorm.
De therapeut houdt van zijn cliënten een dossier bij. Ook voor dit dossier geldt uiteraard geheimhouding. De therapeut bewaart het dossier tot 7 jaar na beëindiging van de behandeling.
De cliënt heeft recht op inzage en een kopie van het dossier. Wettelijk gezien dient de cliënt het verzoek tot inzage schriftelijk aan te vragen.
Vaak is het nuttig dat de therapeut aanwezig is bij de inzage van het dossier door de cliënt. Toelichting en uitleg voorkomt vaak verwarring en irritatie bij de cliënt.
De therapeut hanteert een redelijk tarief voor zijn/haar consulten. Te hoge of te lage consultprijzen zullen zorgdragen voor weinig klandizie en schaden een gezonde concurrentiepositie voor overige beroepsbeoefenaren.
De therapeut dient voor ondersteuning van de cliënt, afspraken en het inwinnen van informatie een telefonisch spreekuur te hebben. Voorts dient de therapeut een antwoordapparaat te hebben dat door de (mogelijke) cliënt kan worden ingesproken.
De therapeut heeft de mogelijkheid een bedrag te rekenen voor een telefonisch consult (doe je dat niet dan zul je na verloop van tijd merken dat bepaalde cliënten wel erg vaak een hulpvraag hebben).
De therapeut doet zijn uiterste best de (mogelijke) cliënt zo snel mogelijk terug te bellen.
Na beëindiging van de therapie laat de therapeut de cliënt nog even contact opnemen met de praktijk, om te verifiëren of de therapie in het dagelijkse van de cliënt beklijft (meestal na 6 weken). Zo nodig wordt nog een afspraak gepland.
Voor zover geen melding is gemaakt van gedragsnormen in de bovenstaande tekst, heeft de therapeut een duidelijke eigen verantwoording in zijn/haar gedragingen en behandelingsvormen naar de cliënt.